3 :

-Anatoly (1972 , : 49)
-Masliev (1984 , : 37)
-Vorona (1988 , : 33)


!